mutant

[week 16] Devouring. by David Uzochukwu on Flickr.